نمایش فرم نمایش فرم

همکاران ارجمند
به منظور ارزیابی و ارتقای سطح عملکرد حوزه های مختلف کاری ، خواهشمنداست نظرهای با ارزش و منصفانه خود را نسبت به عملکرد این اداره کل در سالجاری اعلام فرمائید.
بدیهی است، نظرات شما عزیزان راهگشا و باارزش ترین مصداق ارزیابی سازمانی برای ما خواهد بود.
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
ارزیابی:
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
عالي   خوب   متوسط   ضعيف
captcha بازخوانی تصویر