معرفی اداره طبقه بندی و حقوق و مزایا معرفی اداره طبقه بندی و حقوق و مزایا

وظائف اداره طبقه بندي و حقوق و مزايا


-        صدور احكام كليه كاركنان رسمي ، پيماني ، قرارداد كار مشخص ، قرارداد كار معين و قانون كار
-        بررسي صدور احكام كليه كاركنان توسط فرودگاههاي كشور
-        بررسي تاريخ استحقاق رتبه و طبقه كليه كاركنان رسمي و پيماني
-         تهيه و صدور ابلاغ انتصاب و تغيير محل خدمت
-        بررسي و اعمال امتيازات ايثارگري در احكام
-        بررسي وانجام مكاتبات مربوط به هزينه هاي ازدواج و فوت
-        طبقه بندي كليه كاركنان مشمول قانون كار
-        تهيه وتدوين بخشنامه ها و آئين نامه هاي مربوط به اجراي مواد فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري
-        تهيه و ارائه كليه آمارهاي مرتبط با نيروي انساني
-        بررسي وانجام مكاتبات مربوط به انتقال و ماموريت كاركنان شركت
-        بررسي و انجام مكاتبات مربوط به درخواست انتقال و ماموريت به شركت
-        تهيه و تنظيم و ارسال مكاتبات مربوط به پرداخت هاي غير نقدي مناسبتي و سالانه    

 

 

پرسش و پاسخ اداره طبقه بندی و حقوق و مزایا پرسش و پاسخ اداره طبقه بندی و حقوق و مزایا

تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
امتيازدهي به دوره هاي مربوط به مهارت هاي هفتگانه رايانه اي ICDLبرچه مبنا و از چه تاريخي در طرح مسيرارتقاء شغلي كارشناسان و .... درقانون نظام هماهنگ پرداخت ابلاغ شده است؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
شرايط انتصاب کارکنان رسمي و پيماني داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم اويونيک به پست کاردان الکترونيک هواپيمائي چگونه مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
چگونه با مدارک تحصيلي بالاتر امکان انتقال به واحدهاي ديگر وجود دارد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
شرايط انتصاب همکاران محترم جانبازداراي مدارک تحصيلي ديپلم نظام متوسطه به عناوين شغلي به چه ترتيبي مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
افزايش امتياز فوق العاده شغل براي مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد تا سقف (2000) امتياز به چه صورتي مي باشد؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
شرايط برقراري فوق العاده مخصوص در احکام کارگزيني مستخدمين پيماني در پيش از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري چگونه بوده است و آيا در قانون مذکور نيز وجاهت قانوني دارد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
درخصوص لحاظ تفاوت تطبيق در احکام کارگزيني کارکنان جديد الاستخدام از تاريخ 1/10/1393 به بعد چه اقدامات قانوني انجام پذير مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا انتقال به کلانشهرها بويژه شهرتهران همچنان ممنوعيت قانوني دارد و اصولاً براي انتقال چه مراحلي مي بايست طي شود ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
موضوع برخورداري جابنازان و آزادگان از امتياز مقطع تحصيلي بالاتر درطرح مسيرارتقاي شغلي چگونه بوده است؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
لحاظ امتياز به سوابق تجربي دارندگان مدارک تحصيلي فوق ديپلم و ديپلم ازچه تاريخي و برچه مبنايي در طرح مسيرارتقاء شغلي کارشناسان و .... ابلاغ شده است؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
لحاظ امتيازات مربوط به مدارک تحصيلي بويژه ديپلم و فوق ديپلم در طرح مسيرارتقاء شغلي کارشناسان ، مديران و مشاوران از چه تاريخي اعمال شده است؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
در حال حاضر بررسي مدارک و مستندات تجربيات شغلي متقاضيان ارتقاء به رتبه هاي شغلي خبره و عالي چگونه انجام مي پذيرد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
متقاضيان طرح يادشده براي ارتقاي شغلي به رتبه هاي خبره و عالي داراي چه شرايطي بوده اند ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا دارندگان مدرک تحصيلي معادل و يا متصديان پست هاي کارشناسي با مدارک تحصيلي فوق ديپلم (کاردان) و پايان دوره کامل متوسطه در شمول طرح مسير ارتقاء شغلي کارشناسان ، مديران و مشاوران بوده اند ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
فرآينداجرايي طرح مسير ارتقاء شغلي کارشناسان ، مديران و مشاوران شاغل در دستگاه هاي اجرائي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در زمان حاکميت و اجراي آن (لغايت تاريخ 28/12/1387) چگونه بوده است ؟
جواب...
بالای صفحه

مستندات اداره طبقه بندی و حقوق مزایا مستندات اداره طبقه بندی و حقوق مزایا

اداره طبقه بندي و حقوق و مزايا

زیرپوشه
نام تعداد پوشه ها تعداد اسناد
بخش نامه ها و آئين نامه ها 0 3
فرم ها 0 4
اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اندازه
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder

آخرين اخبار مرتبط آخرين اخبار مرتبط

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هر مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق به کارکنان جدیدالاستخدام را مغایر قانون دانست.

مطابق بخشنامه‌ای از معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مقرر شده بود: «دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از 1/1/1388 استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند.»

نتیجه‌ی این بخشنامه، افزودن مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندان استخدامی بعد از 1/1/1388 بود.

:point_left: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 872 مورخ 14/7/1394 خود ضمن ابطال این بخشنامه، اینگونه آورده است: 

«مطابق تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمـول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، این دریافتی کاهش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده 78 قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد.»