معرفی مدیر کل , معاونین و روسای ادارات معرفی مدیر کل , معاونین و روسای ادارات

علی اکبر دلوریان زاده
مدیر کل آموزش و توسعه نیروی انسانی
بیشتر...
 
حمید خوشفکر
معاون اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني
بیشتر...
 
محمد بابازاده
معاون اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني
بیشتر...
 
جمال نبی
رئيس اداره امور رفاهي
بیشتر...
 
علی سینجلی
رئيس اداره آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
بیشتر...
 
فرهاد عالی فکر
رئیس اداره طبقه بندی و حقوق و مزایا
بیشتر...
 
مهدی جمالی قمی
رئيس اداره جذب و امور بازنشستگی
بیشتر...