معرفی و شرح وظایف اداره جذب و امور استخدامی معرفی و شرح وظایف اداره جذب و امور استخدامی

امور مربوط به جذب نيروي انساني :
بررسي وتعيين نيازهاي استخدامي واحدهاي مختلف شركت و پيگيري براي اخذ مجوز استخدام از معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور .
انجام برنامه ريزي نيروي انساني جهت تامين نيازهاي استخدامي شركت.
نظارت بر تهيه برگ  تعيين مشخصات شغل وشاغل و تهيه وتنظيم اگهي هاي استخدامي وانجام كليه امور اداري مربوطه در قالب ضوابط ومقررات .
نظارت بر بررسي شرايط استخدام داوطلبان اعم از  استخدام پيماني ،رسمي ،قراردادي ، تبديل وضعيت بر اساس قوانين وضوابط موجود وتهيه احكام مربوطه .
انجام فعاليتهاي لازم در خصوص اجراي بخشنامه هاي صادره از مراجع ذيصلاح  در خصوص استخدام جانبازان  ،آزادگان ، فرزندان شاهد و خانواده شهدا وتبديل وضعيت استخدامي آنان .
نظارت بر بررسي درخواستهاي كاركنان در خصوص بازخريد خدمت ، استعفا و انجام مكاتبات لازم در خصوص تسويه حساب كاركنان ذيربط
بررسي مدارك و سوابق ارسالي در خصوص احتساب سنوات خدمت دولتي غير رسمي ، با توجه به قوانين و ضوابط موجود
انجام مكاتبات با وزارتخانه،سازمانها .مراجع ذيربط و گزارشات لازم در رابطه با جذب نيروي انساني  جهت ارائه به مقامات مافوق و ارائه پيشنهادات براي رفع مشكلات .
بررسي شكايات واصله در ارتباط با موارد مرتبط با استخدام  وساير موارد وارائه پاسخ لازم .
نظارت بر انجام امور متعهدين خدمت وهماهنگي با سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت صدور كارت پايان خدمت  از خدمت كاركناني كه تعهد خدمت آنان اتمام پذيرفته است.
پيگيري كليه امور مربوط به سامانه كارمند ايران ، ورود اطلاعات كاركنان در سامانه كارمند ايران جهت اخذ   شماره مستخدم پيرامون تبديل وضعيت و ساير فرايندهاي استخدامي
هماهنگي در خصوص اخذ مجوز جهت تمديد قرارداد كاركنان قرارداد معين و كارگري
امور مربوط به واحد بازنشستگي:
بررسي پرونده  پرسنلي افراد واجد شرايط بازنشستگي
تهيه و صدور ابلاغ بازنشستگان كاركنان شركت
تهيه فرم برقراري حقوق بازنشستگي بازنشستگان و موظفين و ارسال مدارك مثبته به سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي
انتقال حق بيمه سنوات غير رسمي از صندوق هاي متفرقه به صندوق بازنشستگي كشوري
تعيين بدهي دوران خدمت سربازي و سوابق غير رسمي و ارسال مدارك مثبته به سازمان بازنشستگي كشوري
پرداخت پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي بازنشستگان و موظفين
پرداخت هزينه سفر به بازنشستگاني كه محل استخدام اوليه و بازنشستگي آنان متفاوت مي باشد
بررسي احكام قطع حقوق و افزايش حقوق وظيفه وراث
تهيه لوايح دفاعي بر اساس شكايات مستخدمين بازنشسته و وراث مستخدمين فوت شده دولت به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري در مراجع قضائي ذيصلاح
تهيه جداول تطبيقي از مقررات اساسي بازنشستگي و وظيفه در نظام هاي مختلف
انجام ساير امور محوله و تهيه گزارشات لازم
امور مربوط به واحد مرخصيها :
راه اندازي سامانه كنترل تردد و حضوروغياب جديد كاركنان در سطح ستاد و فرودگاهها و برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوطه.
بررسي تقاضاهاي مرخصي بدون حقوق كاركنان (ستادي و فرودگاهها ) و تهيه گزارش لازم جهت مقامات ذيربط.
بررسي و اعلام ذخيره مرخصي استحقاقي كاركنان انتقال يافته به ساير فرودگاهها و يا سازمان هاي ديگر.
ارسال گواهي هاي پزشكي كاركنان جهت تائيد پزشك معتمد شركت .
بررسي گواهي هاي پزشكي و صدور احكام مرخصي استعلاجي بيش از سه روز كاركنان .
تهيه نامه هاي قطع حقوق كاركناني كه از مرخصي استعلاجي به مدت طولاني استفاده مي نمايند.
تهيه نامه هاي مربوط به غيت كاركنان جهت  كسر از حقوق با توجه به ليست كاركرد كاركنان به صورت ماهانه .
محاسبه مرخصي جانبازي و دوران اسارت ايثارگري كاركنان ايثارگر .
اعلام مرخصي بازنشستگان به امور بازنشستگي جهت اقدامات مربوط به تسويه حساب .
صدور احكام وضعيت مرخصي كاركنان ستادي در پايان هرسال .
خريد ذخيره مرخصي كاركنان ستادي و فرودگاهها در صورت وجود اعتبار و مجوزهاي لازم .
بررسي ذخيره مرخصي شهرستانهاي مربوطه و اعلام مانده مرخصي به امورمالي.

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا همکاران جانباز داراي تحصيلات ليسانس ، با مدت سنوات خدمتي (35 ) سال مي توانند بازنشسته شوند؟(ضمن اشاره به مستندات قانوني)
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا تغيير يا تبديل نيروهاي شرکتي با قراردادهاي حجمي به قرارداد معين يا قرارداد انجام کار مشخص در دستگاه هاي اجرائي من جمله شرکت فرودگاه هاي کشور وجاهت قانوني دارد؟(با ذکر استناد قانوني)
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
فرآيند استخدام پيماني در آزمون عمومي استخدامي پيشين شرکت فرودگاه هاي کشور بطور خلاصه شامل چه مراحلي بوده است؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
در رابطه با استعلام سوابق بيمه اي و خدمتي همکاران جديد الاستخدام از واحد محل خدمتي پيشين آنان ، چه اقدامي ميسر مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا مطابق ضوابط جاري ، تغيير قرارداد ها از : " موقت کارگري " به " معين " و يا از" معين " به " انجام کارمشخص " درشرکت فرودگاه هاي کشور و يا ساير دستگاه هاي اجرائي امکانپذير مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
درخصوص تخصيص پست سازماني آندسته از کارکنان قرادادي داراي مدارک تحصيلي غير دانشگاهي (ديپلم و پائين تر) که به موجب آراي قطعي ديوان عدالت اداري کشور ، مقرر است به استخدام پيماني تبديل و ضع يابند چه اقدام قانوني در چارچوب ضوابط جاري متصور است ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
به منظور تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي ، چه شرايطي مورد نياز مي باشد و درخصوص آن دسته از همکاراني که واجد شرايط در اين خصوص شناخته شده اند ليکن درفهرست مربوط، لحاظ نشده اند چه اقدام قانوني ميسر مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
در خصوص تبديل وضعيت استخدامي کارکنان پيماني داراي عناوين پست سازماني کارشناس مسئول و بالاتر چه اقداماتي انجام پذيرمي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
فرآيند و شرايط جذب و استخدام فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته به استناد ماده (48) چگونه انجام پذيرمي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تبديل وضعيت استخدامي همکاران قراردادي داراي تحصيلات دانشگاهي به استخدام پيماني ، براساس ضوابط و مقررات جاري چگونه امکانپذير مي باشد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تبديل وضعيت استخدامي آن دسته از کارکنان قراردادي که داراي قبولي در آزمون استخدامي ادواري مي باشند در چه مرحله اي از اقدام قرار دارد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني به استناد راي (555) ديوان عدالت اداري طي چه فرآيندي انجام مي پذيرد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا مي توان ابلاغ سرپرستي براي کارکنان قرارداد انجام کار مشخص صادر نمود؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
در صورت عدم پرداخت حق بيمه و متعاقباً عدم لحاظ سنوات خدمتي آندسته از کارکنان تحت پوشش شرکتهاي پيمانکاري طرف قرارداد با دستگاه متبوع چه اقدام قانوني متصور مي باشد؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
لغو و فسخ قرارداد کارکنان قراردادي (انجام کار مشخص ، معين و موقت کارگري) و عدم تمديد آن چگونه مي باشد؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا باتوجه به مسئوليت بانوان همکار در محيط خانه و در قبال فرزندان خود ، امکان کاهش ساعت کاري آنان وجود دارد ؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
آيا امکان تغيير وضعيت کارکنان قرارداد انجام کار مشخص داراي مقاطع تحصيلي ديپلم نظام متوسطه به قراداد پيمانکاري ميسر مي باشد؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
علت عدم دعوت از همکاران قراردادي داوطلب آزمون استخدامي پيشين شرکت که حائز شرايط سني لازم نبوده اند ، به مصاحبه تخصصي چه بوده است؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
علت انعقاد قرارداد سه ماهه با کارکنان پيماني و قراردادي چه مي باشد؟
جواب...
تاریخ:۱۳۹۴/۰۷/۲۰
در خصوص نوع قرارداد نيروهاي اطلاعات پرواز چه اقدامي متصوراست ؟
جواب...
بالای صفحه