معرفي اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني معرفي اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني

 

امروزه در سازمانها نيروي انساني از ساير مؤلفه هاي سازماني داراي اهميت بيشتري است.  اهميت نيروي انساني تا حدي است كه برخي صاحب نظران معتقد هستند كه آنچه در نهايت روند توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور را تعيين مي كند ، منابع انساني آن كشور مي باشد. منابع انسناي سرمايه ها را متراكم ساخته، از منابع طبيعي بهره برداري نموده، سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي را بوجود آورده و توسعه ملي را به پيش مي راند. سازماني كه نتواند مهارت ها و دانش كاركنان خود را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثري بهره برداري كند، قادر نخواهد بود خود را در دنياي سرشار از رقابت امروزي حفظ نمايد.

 شرکت فرودگاههای کشور بعنوان یکی از مهمترین و بزرگترین سازمانهای موجود کشور ،از نظر حساسیت و اهمیت ماموریت، وسعت و پراکندگی جغرافیایي،تنوع در نوع خدمات،تعداد دریافت کنندگان خدمات،تعداد پرسنل و پیچیدگی و تخصصی بودن به نحو موثری می تواند در حرکت به سمت توسعه پایدار و توسعه حمل و نقل کشور نقش آفرینی نماید و ضامن استمرار این حرکت برنامه ریزی دقیق و توسعه منابع انسانی شرکت فرودگاهها می باشد.

 اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني، از نظر ساختار سازماني زيرمجموعه معاونت توسعه مديريت و منابع شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور مي باشد كه به جهت تعدد وظايف سازماني داراي دو معاونت و چهار اداره مي باشد:

  • اداره طبقه بندي و حقوق و مزايا      
  •  اداره آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
  •  اداره امور رفاهي
  • اداره جذب نيروي انساني و بازنشستگي

اهم وظايف و ماموريتها:

1.      مديريت منابع انساني شركت از طريق آسيب شناسي منابع انساني، مهندسي مجدد سيستم جبران خدمات (حقوق و دستمزد) و ارائه طرح و راهكار در اين زمينه و همچنين توسعه فرهنگ سازماني

2.      تطبيق، پياده سازي و اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستور العمل های ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح اداري كشور

3.      جذب و توزيع مناسب نيروي انساني براي واحدهاي مختلف شركت و همچنين خروج از خدمت آنها

4.      انجام كليه امور كارگزيني شاغلين، بازنشستگان و موظفين  اعم از تهيه و صدور احكام مربوط به ارتقاء رتبه و طبقه، انتصاب و تغيير رسته و عنوان شغل و برقراري حقوق و مزاياي ذيربط

5.      ارتقاي سطح توانمندي و بهره وري فردي و سازماني از طريق شناسايي آموزش هاي مورد نياز كاركنان و برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي بدو ورود و ضمن خدمت

6.     ساماندهي برنامه هاي رفاهي و افزايش رضايت شغلي كاركنان