ادارات زیر مجموعه اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی ادارات زیر مجموعه اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی


اداره آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
اداره طبقه بندی و حقوق و مزایا
اداره جذب و امور استخدامی
اداره امور رفاهی