خبر خبر

انتخاب کارمند نمونه
در راستاي تكريم كارمندان ساعي و كوشا و ارائه يك الگوي عملي به همكاران ،اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني در نظردارد هر ماه يك نفر از كارمندان خود را كه مطابق ضوابط، واجد شرايط مي باشد به عنوان كارمند نمونه انتخاب و اعلام نمايد.

 فروردین ماه آقاي حسين علي آبادي موفق به كسب اين عنوان شده است. ضمن تبريك به نامبرده توجه شما  را به خلاصه اي از  اهم فعالیتهای كاري وي در سال جاری جلب  مي نمائيم.

  • ابداع در تهيه فرم يكپارچه براي ارائه گزارش عملكرد ساليانه ادارات كل حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع
  •  پیگیری مجدانه درتهيه و تنظيم جداول مربوط به برنامه ها و اقدامات عملي اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني در سال هاي 1395-1394
  • بررسي نيازسنجي آموزشی تعدادي از واحدهاي ستادي
  • دقت ویژه در تكميل فرم هاي مربوط به شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1394 اداره كل آموزش و توسعه نيروي انساني حول محور برنامه مديريت سرمايه انساني با همكاري ادارات زير مجموعه اداره كل
  • انضباط و جدیت در پیگیری امور جلسات کمیته سرمایه انسانی شرکت
  • انضباط و جدیت در پیگیری امور جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت شرکت
  • اهتمام ویژه و دقت و سرعت در پیگیری امور محوله
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد