خبر خبر

کارمند نمونه آبان ماه
سرکار خانم آذر سليمي به عنوان کارمند نمونه اداره کل آموزش و توسعه نيروي انساني در آبان ماه معرفي شد اهم فعاليتهاي نامبرده به شرح ذيل مي باشد.

اهم اقدامات :

- اهتمام وجديت دراستقرار سيستم جديد پرسنلي چارگون .

-تلاش مضاعف دراحصاء وطراحي جداول پايه محاسباتي سيستم پرسنلي ديدگاه (چارگون) .

-همكاري وتعامل مستمر با كاركنان چارگون در بومي سازي پرداختهاي شركت درسيستم چارگون .

-آموزش فعال وويژه سيستم پرسنلي چارگون براي همكاران ستادي وفرودگاهي .

-پاسخگويي مشفقانه به ارباب رجوع وهمكاران ستادوفرودگاهها

-نظارت دقيق ومستمر برصدور احكام كارگزيني وكاهش چشمگير خطاهاي سيستمي وانساني وهمكاري درپيگيري مجوزهاي مربوط از مبادي ذيربط.

-تسهيل وساده سازي روشهاي كار باسيستم پرسنلي ديدگاه

-نظارت ،راهبري ،نگهداري وبروزرساني سيستم پرسنلي چارگون براساس قوانين وضوابط موجود  .

-پيگيري مستمر وفعالانه در برطرف نمودن مشكلات كاربرهاي ستادي وفرودگاهي سيستم پرسنلي چارگون

-عضو كارگروه برنامه ريزي وساماندهي نيروهاي انساني كميته سرمايه انساني 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد