خبر خبر

انتصاب مديرعامل جديد باشگاه فرهنگي ورزشي
آقاي ناصر تربتي به عنوان مديرعامل جديدباشگاه فرهنگي ورزشي شرکت منصوب شد.
با توجه به پيشينه ورزشي نامبرده اميد است تحول و پيشرفت در امور فرهنگي ورزشي ، با شتاب بيشتري روي دهد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط