خبر خبر

ارائه خدمات مشاوره روانشناختي
با توجه به پيچيدگيهاي روابط انساني در زندگي هاي دنياي صنعتي امروزي ضرورت بهره مندي از تخصص هاي حرفه اي در زمينه مشاوره روانشاختي کاملا احساس مي شود. از اين روي در راستاي نگرش نوين رفاهي شرکت، به زودي آقاي صيادلو از روانشناسان مجرب و بنام سازمان نظام روان شناسي در مطب پزشک مقيم مستقر خواهد شد.
این خدمت در روزهای شنبه و دوشنبه  از ساعت 30: 13 لغایت 16به همکاران محترم ارائه می گردد.مهمترین  اصل  حرفه ای مشاوره روانشاختی " حفظ اسرار مراجعین"  با حساسیت ویژه مد نظر خواهد بود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط