خبر خبر

ارتباط رودر روی مدیر کل آموزش و توسعه نیروی انسانی با مدیران و کارکنان فرودگاهها
با توجه به اصل مهم پاسخگویی مدیران و ارتباط رودر رو با کارکنان فرودگاهها مدیر کل آموزش و توسعه نیروی انسانی به اتفاق معاونین و روسای ادارات خود از فرودگاههای مشهد، تبریز و زاهدان دیدار نموده است.

در این دیدارها جلساتی با مدیران  و معاونین فرودگاهها  و روسای ادارات فرودگاهها برای آشنایی  با برنامه ها و اقدامات فرودگاههای مختلف  برگزار می شود و برنامه ها و اقدامات اداره کل موزش و توسعه نیروی انسانی نیز برای همسویی و هم افزایی بیشتر  تشریح می شود. همچنین جلسات عمومی با حضور کارکنان فرودگاهها برای پاسخگویی به پرسشهای آنان برگزارشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد